Czasopismo parafialne
parafiazabnica.pl
„Idź ogłoś to po górach” to czasopismo parafialne, którego pierwszy numer ukazał się w ramach przygotowania się parafii do Rekolekcji Wielkopostnych w 2007 roku. Od tej pory, jako kwartalnik jest jedną z form kontaktu duszpasterzy z wiernymi i parafian między sobą. „Mam pragnienie, aby ta gazetka stała się miejscem pomnażania dobra i darów, którymi Was Pan Bóg tak hojnie obdarzył. Niech będzie świadectwem żywej wiary i aktywności tych z nas, których talenty, pomysły, uwagi i sugestie mogą ubogacić naszą służbę Kościołowi i sobie nawzajem w drodze ku zbawieniu.” - słowa ks. proboszcza Jacka Jaskierni z pierwszego numeru po objęciu funkcji proboszcza w Żabnicy.
Tytuł „IDŹ ogłoś to po górach” jest echem Chrystusowych poleceń: Idźcie i nauczajcie (Mt 28,19); Idźcie i głoście(Mt 10,7; Mk 6,15; Dz 5,20); Idźcie i oznajmijcie (Mt 11,4; 28,10).
Ale też jest refrenem oazowej piosenki:

Idź, ogłoś to po górach,
Wszystkim dolinom ogłoś rad!
Idź, ogłoś to po górach,
Zbawca przyszedł na świat.

Gdy byłem jeszcze grzeszny
Modliłem się, by Bóg
Ukazał mi Swą drogę,
Sprowadził z błędnych dróg.
Idź, ogłoś to po górach,

Zacząłem szukać Zbawcy,
Szukałem dzień i noc,
On widział me pragnienia,
Okazał swoją moc.
Idź, ogłoś to po górach,

Bóg zrobił mnie strażnikiem,
Bym murów miasta strzegł.
Gdy skończę swoją pracę,
Na drugi przejdę brzeg.
Idź, ogłoś to po górach

Większość objętości gazety stanowią materiały własne, ukazujące się w rubrykach:
 • „Myśląc sercem” - biblijna refleksja na kanwie aktualnych wydarzeń;
 • „U Sióstr” – ważne wydarzenia z życia miejscowych Sióstr Albertynek;
 • „Żywy różaniec, żywy Kościół, żywa wiara” – kolejne róże Żywego Różańca z życiorysem patrona danej róży;
 • „Brać siłę ze zmęczenia” – świadectwa i dokumentacja parafialnych i osobistych pielgrzymek, wędrówek i podróży, w których zawsze gdzieś można spotkać Pana Boga.
 • „Z Kroniki Parafialnej” – fragmenty dziejów parafii z historycznych zapisów kronik parafialnych;
 • ”Nasze historie” – opowieści lub wywiady z ciekawymi postaciami związanymi z życiem parafii;
 • „Dotknięci Bogiem” – historie powołań z parafii na służbę Bogu;
 • „Króluj nam Chryste” – informacje i wydarzenia z życia Liturgicznej Służby Ołtarza i Scholi;
 • „Bóg Zapłać” – podziękowania parafii za ofiarność z akcji charytatywnych i reagowanie na potrzeby wspólnoty Kościoła w diecezji, w Polsce i na świecie.

Rubryki z materiałów wyszukanych i opracowania:
 • „Drogowskazy – z nauczania Jana Pawła II” – zawsze aktualne treści z encyklik, kazań i wypowiedzi papieskich;
 • „Przepisy” – artykuły i wypowiedzi prasowe, poszerzające spojrzenie na tematy aktualne w mediach i istotne dla czytelników;
 • „Historia jest naszą przyszłością” - przypominanie wydarzeń historycznych ważnych dla naszej tożsamości chrześcijańskiej i narodowej.
Poza tym w każdym numerze znajdują się aktualne i okolicznościowe materiały z wydarzeń mających miejsce w parafii. Gazeta w ilości 1000 sztuk dociera do wszystkich parafian dzięki wolontariatowi parafialnych kurierów.
Chcących podzielić się świadectwem żywej przynależności do Kościoła lub będących w posiadaniu ciekawych materiałów dotyczących bliższej i dalszej historii parafii w Żabnicy prosimy o kontakt z ks. proboszczem lub wikarym.